Obchodní podmínky

Staré Obchodní podmínky do 1.2.2016

Staré Obchodní podmínky do 15.3.2018

Staré Obchodní podmínky do 24.5.2018


Všeobecné podmínky společnosti Internet Mall, a.s. pro distanční prodej – e-shop prodeti.cz


Preambule

Vzhledem k tomu, že Poskytovatel poskytuje Uživatelům k užívání IS a jeho prostřednictvím poskytuje Uživatelům možnost objednat si od Poskytovatele Zboží a Uživatel užil IS, případně si jeho prostřednictvím objednal od Poskytovatele Zboží, ujednali Poskytovatel a Uživatel následující:


Článek 1 Definice

1.1 Pro účely VP mají následující výrazy a fráze začínající velkým písmenem níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak:

1.1.1 Akceptace – znamená Uživatelovo přijetí Nabídky na uzavření Smlouvy prostřednictvím aktivace tlačítka v uživatelském prostředí IS vedoucího k dokončení nákupního procesu v uživatelském prostředí IS;

1.1.2 Cena – kupní cena za Zboží a/nebo cena licence ke Zboží stanovená Poskytovatelem pro každé jedno přesně specifikované Zboží v IS; Technická chyba vylučuje závaznost Ceny;

1.1.3 Internetová adresa – internetová adresa www.prodeti.cz;

1.1.4 IS – movitá nehmotná věc – (původní) počítačový program, tedy informační systém (e-shop) provozovaný Poskytovatelem dostupný z Internetové adresy;

1.1.5 Nabídka – znamená nabídku na uzavření Smlouvy ze strany Poskytovatele v podobě zobrazení tlačítka Uživateli v uživatelském prostředí IS, jehož aktivací je dokončen nákupní proces v IS vztahující se ke konkrétnímu Zboží předem vybranému Uživatelem v IS (tlačítko je odpovídajícím způsobem označeno); nabídka není závazná v případě výskytu Technické chyby;

1.1.6 Nákupní košík – část IS automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí IS, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a změnou množství vybraného Zboží;

1.1.7 Poskytovatel – Internet Mall, a.s., spisová značka B 8501 vedená Městským soudem v Praze, IČO: 26204967, se sídlem U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7

1.1.8 Poukaz – slevový kupón, dárkový poukaz, jakožto i jakýkoliv další obdobný poukaz vydávaný Poskytovatelem;

1.1.9 Předregis¬trace – je elektronická registrace Uživatele do databáze IS provedená na základě vyplnění údajů v IS Uživatelem při nákupu Zboží a uzavírání Smlouvy, jestliže Uživatel současně nepožádal o provedení Registrace; na základě Předregistrace není Uživateli zřízen Uživatelský účet;

1.1.10 Přístupové údaje – unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze IS při Registraci;

1.1.11 Registrace – je elektronická registrace Uživatele do databáze IS provedená vyplněním alespoň povinných registračních údajů, zejména jména, příjmení, emailu a Přístupových údajů, případně dalších údajů požadovaných IS při Registraci (povinné údaje jsou v IS označeny), a jejích následným uložením do databáze IS; Registrace může proběhnout i přes službu třetí strany, zejména přes sociální síť, přes kterou IS Registraci umožní.

1.1.12 Smlouva – kupní smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem, jako prodávajícím, a Uživatelem, jako kupujícím, prostřednictvím IS;

1.1.13 Smluvní strany – Poskytovatel a Uživatel;

1.1.14 Služba – veškeré činnosti prováděné Poskytovatelem podle těchto VP, zejména provádění Registrace, zřizování a nakládání s Uživatelským účtem a uzavírání a plnění Smluv;

1.1.15 Spotřebitel – fyzická osoba – Uživatel, která uzavře Smlouvu s Poskytovatelem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání;

1.1.16 Technická chyba – nikoli záměrné, ojedinělé, pochybení na straně Poskytovatele, které se projevuje uvedením nesprávné informace v IS ve vztahu ke Zboží; Technickou chybou tak je především uvedení zjevně nesprávné Ceny Zboží a/nebo zjevně přehnané slevy z Ceny Zboží, která ve svém důsledku není zjevně přiměřená hodnotě Zboží; platí, že mimo akční prodej Zboží (Poskytovatelem propagovanou kampaň – dle příslušné sekce v IS) či výprodej je nesprávná Cena zásadně nižší než 50 % původní hodnoty Ceny Zboží uvedené v IS a/nebo nižší než 50 % průměrné tržní ceny Zboží podle srovnávačů maloobchodních cen daného Zboží v síti Interne;. Technickou chybou není uvedení nízké ceny a/nebo vysoké slevy Zboží v rámci oznámeného akčního prodeje Zboží v marketingové kampani či výprodeji, jakož též přiměřené snížení Ceny z důvodu vad Zboží;

1.1.17 Uživatel – fyzická nebo právnická osoba s výjimkou Poskytovatele, která užívá IS;

1.1.18 Uživatelský účet – je část IS, která je každému jednomu Uživateli zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;

1.1.19 VP – tyto Všeobecné podmínky společnosti Poskytovatele pro distanční prodej;

1.1.20 Výdejní místo – znamená provozovnu smluvního partnera Poskytovatele umožňující Uživateli osobní odběr Zboží;

1.1.21 Zboží – je věc nabízená Poskytovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím IS, a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci;


Článek 2 Předmět VP

2.1 Tyto VP stanovují vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

2.2 Tyto VP jsou pro Uživatele závazné již při samotném užití IS.

2.3 Uživatel je povinen potvrdit souhlas s těmito VP aktivním právním jednáním při Registraci a nemá-li zřízen Uživatelský účet, tak před Akceptací. Nový souhlas Uživatele je třeba vždy, když dojde ke změně VP způsobem stanoveným dále v těchto VP.


Článek 3 Informace pro Spotřebitele

3.1 Poskytovatel informuje Spotřebitele před uzavřením Smlouvy o skutečnostech uvedených v příloze č. 1 těchto VP.


Článek 4 IS a Uživatelský účet

4.1 Uživatel, poté co se seznámil s IS, činí nesporným, že záznamy údajů v IS o právních jednáních jsou spolehlivé (jsou prováděné systematicky a posloupně a jsou chráněné proti změnám). Za účelem odstranění výkladových nejasností Smluvní strany ujednávají, že ochranou záznamů proti změnám se rozumí ochrana proti provedení změn neautorizovanou osobou nebo provedení změny záznamů bez určení přesného času takové změny; změny záznamů, u nichž je zaznamenán čas a lze je provést jen prostřednictvím k tomu autorizované osoby jsou povoleny.

4.2 Uživatel je oprávněn využívat IS pouze pro svou vlastní potřebu způsobem předvídaným těmito VP.

4.3 Uživatel je oprávněn obracet se se svými připomínkami a žádostmi na Poskytovatele prostřednictvím IS, či jiným způsobem uvedeným v IS nebo ve VP.

4.4 Uživatel nesmí při využívání IS jakýmkoliv způsobem zasahovat do IS a technologie Poskytovatele, zejména nesmí používat systémových příkazů, které by mohly změnit funkci nebo nastavení IS Poskytovatele nebo jakýmkoli způsobem systematicky a opakovaně využívaly IS Poskytovatele nebo by mohly komukoli způsobit újmu, dále zejména nesmí: používat programové řešení ovlivňující funkcionalitu nebo bezpečnost IS, popř. jakýmkoli způsobem porušující práva třetích osob nebo Poskytovatele nebo jež nejsou v souladu s právem České republiky, Evropských společenství nebo státu bydliště/sídla Uživatele, apod.

4.5 Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.

4.6 Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.

4.7 Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje, ani jakýkoli jiný přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto Přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Poskytovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Poskytovateli. Poskytovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové Přístupové údaje.

4.8 Uživatel je povinen neprodleně prostřednictvím IS informovat Poskytovatele o všech změnách identifikačních údajů Uživatele uvedených v IS.


Článek 5 Postup před uzavřením Smlouvy

5.1 Před uzavřením Smlouvy je Uživatel oprávněn požádat Poskytovatele o Registraci, tj. o zřízení Uživatelského účtu. Žádost bude provedena využitím příslušné funkce IS.

5.2 Jestliže Uživatel nepožádá před uzavřením Smlouvy o zřízení Uživatelského účtu, může provést nákup Zboží i bez Registrace. V takovém případě provede Poskytovatel pouze Předregistraci.

5.3 Uživatel souhlasí s tím, aby Poskytovatel uchovával údaje o objednávkách učiněných v rámci Předregistrace.

5.4 Uživatel bere na vědomí, že e-mailovou adresu zadanou Uživatelem při nákupu Zboží bez Registrace nebude možné použít při dalším nákupu v kombinaci s jiným jménem a příjmením, resp. názvem, než jaký byl zadán při prvním nákupu Uživatele bez Registrace.

5.5 Jestliže Uživatel požádá o provedení Registrace a zřízení Uživatelského účtu po realizaci nákupu Zboží bez Registrace, budou ke zřízení Uživatelského účtu použity údaje z Předregistrace a budou mu zpřístupněny údaje i o předchozích objednávkách učiněných ze stejné e-mailové adresy, která byla použita při Předregistraci (pokud má tyto Poskytovatel k dispozici), s čímž Uživatel souhlasí.

5.6 Uživatel je oprávněn kdykoli požádat Poskytovatele, aby údaje uložené v rámci Předregistrace z IS odstranil a Předregistraci tak zrušil, a to postupem upraveným v článku 9.4 těchto VP.


Článek 6 Proces uzavření Smlouvy

6.1 Akceptací závazné Nabídky je uzavřena Smlouva. Smlouva není platně uzavřena v případě výskytu Technické chyby. Poskytovatel o tom Uživatele informuje vhodnou formou bez zbytečných průtahů, včetně sdělení skutečné Ceny. Smlouva je uzavřena, pokud Uživatel následně akceptuje skutečnou Cenu daného Zboží.

6.2 Součástí Smlouvy jsou tyto VP.

6.3 Akceptaci Nabídky předchází nákupní proces v rámci IS.

6.4 V rámci nákupního procesu je Uživatel

6.4.1 povinen aktivací příslušné funkce IS, zejména prostřednictvím příslušného tlačítka v IS (které je patřičně označeno), zařadit Uživatelem vybrané Zboží do Nákupního košíku, 6.4.2 povinen zvolit množství Zboží zařazeného do Nákupního košíku a neučiní-li tak aktivním právním jednáním, bude do Nákupního košíku zařazeno vybrané Zboží v množství jednoho (1) kusu, 6.4.3 oprávněn Zboží z Nákupního košíku vyřadit, 6.4.4 oprávněn změnit množství Zboží zařazeného do Nákupního košíku, 6.4.5 povinen zvolit způsob placení Ceny a dodání Zboží, 6.4.6 oprávněn změnit způsob placení Ceny a dodání Zboží.

6.5 Množství dostupného Zboží uvedené u daného Zboží v IS je pouze orientační. V případě, že Poskytovatel nebude mít v dispozici množství Zboží vložené Uživatelem do Nákupního košíku, informuje o této skutečnosti Uživatele v přiměřené době po uzavření Smlouvy.

6.6 Poskytovatel nabídne v rámci nákupního procesu prostřednictvím IS tyto způsoby placení Ceny za Zboží vložené do Nákupního košíku: 6.6.1 dobírkou prostřednictvím majitele poštovní licence nebo jiného doručovatele, 6.6.2 bankovním převodem na bankovní účet Poskytovatele uvedený v IS, 6.6.3 platební kartou prostřednictvím internetové platební brány, přičemž Uživatel má právo zvolit značku platební karty ze značek uvedených v IS, 6.6.4 v hotovosti při osobním převzetí Zboží, 6.6.5 platební kartou při osobním převzetí Zboží prostřednictvím příslušného terminálu, přičemž Uživatel má právo zvolit značku platební karty ze značek podporovaných daným terminálem 6.6.6 platební kartou při převzetí Zboží od přepravce prostřednictvím příslušného terminálu, přičemž platba platební kartou při převzetí od přepravce se řídí podmínkami přepravce, resp. poskytovatele platebních služeb; 6.6.7 zejména prostřednictvím internetového platebního systému, PayU, GP webpay, Paypal (pro země mimo ČR); 6.6.8 jiným způsobem uvedeným v IS.

6.7 Poskytovatel si vyhrazuje právo znemožnit Uživateli v IS vybrat kterýkoliv z výše uvedených způsobů placení Ceny.

6.8 Uživatel má povinnost zvolit prostřednictvím IS před uzavřením Smlouvy jeden z výše uvedených způsobů zaplacení Ceny.

6.9 Uživatel nese veškeré náklady jím zvoleného způsobu placení Ceny, nebude-li v IS uvedeno jinak. Poskytovatel informuje Uživatele o samostatně požadovaných nákladech zvoleného způsobu placení.

6.10 Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není poskytovatelem platebních služeb ani portálů, nenese za realizace platby přes tyto platební služby jakoukoli odpovědnost a tyto VP se nevztahují na podmínky jejich využití; tyto se řídí podmínkami konkrétní platební služby.

6.11 Poskytovatel nabídne v rámci nákupního procesu prostřednictvím IS tyto způsoby dodání Zboží vloženého do Nákupního košíku: 6.11.1 dodání Zboží prostřednictvím majitele poštovní licence nebo jiného doručovatele na adresu zadanou Uživatelem v IS jako doručovací adresu a nebude-li doručovací adresa zadána, považuje se za doručovací adresu adresa bydliště nebo sídla zadaná Uživatelem do IS, 6.11.2 dodání Zboží prostřednictvím osobního odběru Uživatele z Výdejního místa zvoleného Uživatelem v IS.

6.12 Uživatel má povinnost zvolit prostřednictvím IS před uzavřením Smlouvy jeden z výše uvedených způsobů dodání Zboží, popř. jiný způsob dodání uvedený v IS. Uživatel bere na vědomí, že pro některé druhy Zboží nemusí být dostupné všechny nebo stejné způsoby dodání.

6.13 Poskytovatel uvede u každého způsobu dodání Zboží náklady na takové dodání. Uživatel bere na vědomí, že tyto údaje jsou pouze orientační a v době od výběru konkrétního způsobu dodání Zboží do uzavření Smlouvy se mohou změnit. Uživatel je vždy povinen uhradit náklady na konkrétní způsob dodání Zboží ve výši aktuální v okamžiku uzavření Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k tomu, aby náklady jednotlivých způsobů dodání uvedené v IS byly vždy aktuální. Poskytovatel může také hradit náklady dodání Zboží sám, pokud takto uvede v IS, a to zejména tak, že v rámci IS uvede u nákladů/ceny dodání/dopravy, že doprava/dodání bude zdarma (což je oprávněn spojit i s dalšími podmínkami, zejména objemem nakoupeného Zboží).

6.14 Poskytovatel si vyhrazuje právo znemožnit Uživateli v IS vybrat kterýkoliv z výše uvedených způsobů dodání Zboží.

6.15 Cena Zboží v IS může být Poskytovatelem stanovena s množstevním a/nebo časovým omezením, přičemž pro Poskytovatele je vždy závazná Cena v okamžiku uzavření Smlouvy, s výjimkou technické chyby.

6.16 Podmínky použití Poukazů vydávaných Poskytovatelem se řídí podmínkami uvedenými na jednotlivých Poukazech a v IS Čl. 6.1 a 6.15 se přiměřeně užijí i na nákup s použitím Poukazů.

6.17 Uživatel prohlašuje, že se seznámil s VP před uzavřením Smlouvy a VP mu jsou známy.


Článek 7 Smlouva

7.1 Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení, která obsahuje tento Článek 7.

7.2 Smlouvou se Poskytovatel zavazuje převést vlastnické právo a/nebo poskytnout licenci ke Zboží, resp. příslušné dokumenty, zejména licenční nebo registrační klíč a údaje k jejímu uplatnění), které je spojeno s Nabídkou, na Uživatele a Uživatel takové Zboží a/nebo licenci k němu přijímá a zavazuje se za něj zaplatit Cenu. Uživatel bere na vědomí, že pokud je předmětem Nabídly licence ke Zboží, potom Uživatel uzavírá licenční smlouvu za podmínek uvedených v tomto Zboží přímo s poskytovatelem této licence (který není Poskytovatelem, není-li ve Zboží stanoveno jinak) a její podmínky a práva povinnosti z ní vyplývající se řídí smlouvou mezi osobou, která licenci poskytla a Uživatelem.

7.3 Poskytovatel zajistí dodání Zboží způsobem zvoleným Uživatelem v rámci nákupní procesu prostřednictvím IS, a to z možností uvedených v IS.

7.4 Poskytovatel dodá Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Smlouvy a vyvine úsilí k tomu, aby byly dodrženy orientační lhůty pro dodání Zboží uvedené v IS; v případě, že Uživatel zvolí způsob zaplacení Ceny uvedený v článku 6.6.2, 6.6.3, 6.6.7, 6.6.8 těchto VP, počíná běžet lhůta od připsání celé Ceny na bankovní účet Poskytovatele a nestane-li se tak ve lhůtě dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy, ruší se Smlouva od počátku. Poskytovatel je však oprávněn dodat Zboží dříve (zpravidla ve lhůtě dodání), a to zejména pokud mu poskytovatel platební služby oznámí, že jsou finanční prostředky určené na zápecní Ceny deponovány v jeho prospěch.

7.5 Uživatel je povinen zaplatit Poskytovateli náklady na dodání Zboží Uživateli, které budou Poskytovatelem vyčísleny v rámci nákupního procesu před uzavřením Smlouvy prostřednictvím IS, zejména poštovné, přepravné a/nebo balné.

7.6 Zvolí-li Uživatel v IS způsob dodání uvedený v článku 6.11.2 těchto VOP, bude Uživateli doručen na jím zadaný e-mail v IS unikátní kód, jehož sdělením je podmíněno vydání Zboží (za unikátní kód ve smyslu tohoto článku se považuje číslo objednávky, nebude-li v tomto e-mailu stanoveno jinak). Uživatel má povinnost držet tento kód v tajnosti tak, aby jej nemohla získat neautorizovaná osoba bez překonání bezpečnostních mechanismů. V případě, že kód sdělí při převzetí Zboží osoba odlišná od Uživatele, prohlašuje tímto Uživatel, že takové osobě udělil plnou moc k převzetí Zboží; Osoba přebírající Zboží je povinna prokázat se dokladem totožnosti, zejména občanským průkazem. Uživatel tímto dává souhlas se zpracováním osobního údaje – čísla občanského průkazu. Uživatel má povinnost vyzvednou si Zboží na jím zvoleném Výdejním místě ve lhůtě patnácti (15) dní od uzavření Smlouvy, a to v otevírací dobu daného Výdejního místa, která je uvedena v IS; nevyzvednutím Zboží ve lhůtě se Smlouva ruší od počátku. Uživatel je povinen v takovém případě uhradit Poskytovateli veškeré náklady, které mu v důsledku zrušení Smlouvy vzniknou, zejména náklady na dopravu Zboží do Výdejního místa a náklady na jeho skladování ve Výdejním místě. Za vyzvednutí Zboží na výdejním místě je Poskytovatel oprávněn účtovat poplatek, pokud je tento v IS stanoven.

7.7 Uživatel se zavazuje zaplatit za Zboží Cenu způsobem zvoleným Uživatelem v rámci nákupního procesu prostřednictvím IS, a to z možností uvedených v IS.

7.8 Cena se považuje za zaplacenou momentem připsání celé částky Ceny a nákladů Poskytovatele na dodání Zboží na účet Poskytovatele, nebo předáním takové částky v hotovosti Poskytovateli.

7.9 Součástí Ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením Ceny; takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele.

7.10 Poskytovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží do úplného zaplacení Kupní ceny, nebude-li v konkrétním případě stanoveno jinak.

7.11 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem převzetí Zboží, u Uživatele, který Spotřebitelem není momentem, předání Zboží prvnímu přepravci.

7.12 Poskytovatel, resp. přepravce, odevzdá Uživateli Zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Poskytovatel v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Poškození balení Zboží není porušením tohoto článku.

7.13 Smluvní strany ujednávají, že způsob zabalení Zboží určuje výhradně Poskytovatel na základě své úvahy.

7.14 Zboží je vadné, zejména není-li dodané v dohodnutém (nebo obvyklém) množství, jakosti nebo provedení nebo pokud svou jakostí nebo provedením neodpovídá vzorku či předloze. Za vadu se považuje i plnění jiného Zboží. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží; Smluvní strany ujednávají, že takovým dokumentem je pouze licenční nebo registrační klíč nutný k dokončení instalace daného Zboží.

7.15 Právo Uživatele z vadného plnění (Zboží) zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Uživatele, byť se projeví až později. Právo Uživatele založí i později vzniklá vada, kterou Poskytovatel způsobil porušením své povinnosti.

7.16 Uživatel nemá práva z vadného plnění (Zboží), jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy, zejména pokud je u daného Zboží v IS uvedeno, že trpí vadou.

7.17 Neoznámil-li Uživatel vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy. Uživatel oznámí vadu Zboží prostřednictvím IS a/nebo kontaktních údajů uvedených v IS.

7.18 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.19 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však nepoužije 7.19.1 u Zboží prodávaného za nižší Cenu na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána, 7.19.2 na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, 7.19.3 u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Uživatelem, nebo 7.19.4 vyplývá-li to z povahy Zboží.

7.20 Vada Zboží nemá vliv na povinnost Uživatele zaplatit Poskytovateli Cenu za Zboží podle Smlouvy.

7.21 Poskytovatel poskytuje na Zboží záruku jen v případě, že je tak výslovně u daného Zboží uvedeno v IS v momentě, kdy je Zboží vloženo do Nákupního košíku, a to v délce a rozsahu u daného Zboží uvedeného.

7.22 Záruční podmínky na Zboží se řídí Reklamačním řádem, který tvoří přílohu č. 2 těchto VP a příslušnými právními předpisy. Za záruční list se považuje daňový doklad na dané Zboží.

7.23 Uživatel je povinen poškození obalu, resp. balení, Zboží nahlásit ihned Poskytovateli prostřednictvím IS a/nebo kontaktních údajů v něm uvedených a zároveň poškození obalu Zboží zaznamenat do příslušného dokumentu potvrzujícího předání Zboží Uživateli.

7.24 Je-li Zboží použité a je-li tak označeno v IS nebo vyplývá-li tato skutečnost z jiných údajů uvedených v IS, kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad takového Zboží.

7.25 Poskytovatel má právo od Smlouvy kdykoliv odstoupit v odvodněných případech, zejména pokud nebude schopen dodat Zboží v době, která je uvedena v IS jako doba dodání, Zboží nebude dostupné u dodavatele Poskytovatele z jiných důvodů, které budou činit dodávku Zboží nadměrně nákladnou, komplikovanou, obtížnou nebo nemožnou.

7.26 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.


Článek 8 Práva a povinnosti

8.1 Uživatel je povinen průběžně sledovat novelizace VP a seznámit se bez zbytečného odkladu se změnami těchto VP.

8.2 Uživatel je povinen dodržovat při užívání IS všechny relevantní platné a účinné právní předpisy. Veškeré škody, které by takto Poskytovateli nebo třetím osobám vznikly, a za které by Uživatel odpovídal, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.

8.3 V případě porušení těchto VP nebo Smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů může Poskytovatel zrušit Uživatelský účet. Poskytovatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet rovněž tehdy, bude-li to z jiných důvodů nezbytné.

8.4 Poskytovatel je oprávněn omezit nebo přerušit funkčnost IS či přístup na něj na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy IS nebo jiného důvodu na straně Poskytovatele nebo třetí osoby.

8.5 Poskytovatel je oprávněn změnit přístupové údaje k Uživatelskému účtu (uživatelské jméno a heslo) z naléhavého technického nebo bezpečnostního důvodu i bez souhlasu Uživatele, a to za předpokladu, že toto opatření je nutné k řádnému poskytování Služeb. Takto změněné přístupové kódy (uživatelské jméno a heslo) Poskytovatel Uživateli oznámí bez zbytečného odkladu.

8.6 Z provozních nebo jiných důvodů může Poskytovatel změnit technické řešení IS, pokud je to nutné k řádnému poskytování Služeb.

8.7 Poskytovatel může informovat po uzavření Smlouvy Uživatele o svých obchodních nabídkách a o nabídkách svých obchodních Partnerů, s čímž Uživatel výslovně souhlasí.

8.8 V případě Registrace Uživatele je Poskytovatel oprávněn jednostranně měnit tyto VP; změnu oznámí Uživateli prostřednictví IS. Uživatel má právo změny VP odmítnout ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny VP a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době tři (3) dny, o které Smluvní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.

8.9 Spotřebitel prohlašuje, že je mu znám význam všech doložek použitých v těchto VP.

8.10 Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v IS mohou být ilustrativní, nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Poskytovatele. V případě rozporu mezi vyobrazením a popisem má přednost popis Zboží uvedený v IS, nevyplývá-li z informací uvedených v IS něco jiného.

8.11 Kontaktní údaje Poskytovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v IS.

8.12 Informace ohledně odpadů, zejména informace o zpětném odběru některých výrobků, jsou obsaženy v samostatném elektronickém dokumentu s názvem „Zpětný odběr elektrospotřebičů“, který je Uživateli dostupný v IS a Uživatel má povinnost se s tímto dokumentem seznámit.

8.13 Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat Uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od Uživatele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup Zboží.

8.14 Poskytovatel má právo kdykoliv jednostranně započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Uživatelem na pohledávky Uživatele za Poskytovatelem.

8.15 Uživatel nemá právo započíst jakékoliv své pohledávky za Poskytovatelem na pohledávky Poskytovatele za Uživatelem.

8.16 Uživatel nemá právo postoupit své pohledávky za Poskytovatelem třetí osobě bez souhlasu Poskytovatele.

8.17 Poskytovatel je oprávněn kdykoli jakákoli svá práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo z těchto VP nebo i celou Smlouvu postoupit na třetí osobu i bez souhlasu Uživatele. 8.18 Poskytovatel má právo kdykoliv měnit obsah IS bez předchozího oznámení.


Článek 9 Ochrana a zpracování osobních údajů

9.1 Jak Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatele je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů zákazníků. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.


Článek 10 Odpovědnost za škodu a náhrada škody

10.1 Otázky odpovědnosti za škodu a náhrady škody se řídí platnými právními předpisy České republiky.

10.2 Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, válečné nebo teroristické události, ani za výpadky služby způsobené přerušením přívodu el. energie.

10.3 Poskytovatel neodpovídá za služby poskytované dalšími subjekty, zejména provozovateli platebních systémů nebo doručovatelů, jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené, akcesorické, apod.

10.4 Poskytovatel neodpovídá za chování jednotlivých Uživatelů ani jejich způsob využívání IS, zejména takového, který není v souladu s těmito VP, ani za škody a újmu takto vzniklou.

10.5 Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé výpadky IS.


Článek 11 Spotřebitelská ujednání

11.1 Ustanovení tohoto článku VP se použijí v případě, že je Smlouva uzavřena se Spotřebitelem distančním způsobem, tj. bez současné fyzické přítomnosti smluvní stran, nebo mimo obchodní prostory Poskytovatele.

11.2 Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne jejího uzavření, a to z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení důvodu. K odstoupení do Smlouvy lze využít formulář, jehož aktuální znění, jež lze odeslat on-line, je dostupné ZDE. Není-li odkaz funkční, lze k odstoupení využít formulář, který tvoří přílohu č. 3 těchto VP. V takovém případě je nutné formulář odeslat v listinné podobě. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou i tehdy, pokud Spotřebitel v jejím průběhu odeslal Poskytovateli oznámení o tom, že od Smlouvy odstupuje. Vzorové poučení o právu Spotřebitele odstoupit od Smlouvy je přílohou Smlouvy a/nebo těchto VP

11.3 Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, vrátí mu Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, resp. ode dne vrácení zboží Poskytovateli nebo prokázaní jeho odeslání, všechny peněžní prostředky včetně nákladů za dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, stejným způsobem. Spotřebitel může v případě odstoupení sdělit Poskytovateli číslo bankovního účtu pro vrácení Ceny za zboží, na které upřednostňuje vrácení Ceny za zboží. Takovéto sdělení bankovního účtu ze strany Spotřebitele se považuje za jeho souhlas s využitím jiného způsobu pro vrácení Ceny za zboží. Vrácená Cena může být ponížena, jsou-li k tomu splněny zákonné důvody. Poskytovatel vrátí Spotřebiteli i náklady za dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání, není-li Poskytovatelem při uzavírání Smlouvy určeno jinak.

11.4 Uživatel nesmí v případě odstoupení od Smlouvy podle 11.2 těchto VP Smlouvy ze Zboží odstraňovat originální označení (tj. cedulky, nálepky apod.) a pokud tak učiní, je v souladu právními předpisy povinen Poskytovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu.

11.5 Poskytovatel je oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy či dodatku rovněž v případě, že Uživatel vstoupil do likvidace, bylo proti jeho osobě zahájeno a probíhá jakékoli řízení úpadkového typu nebo návrh na zahájení řízení úpadkového typu byl zamítnut pro nedostatek majetku (pokud některá z těchto skutečností nastane v průběhu trvání Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn i bez předchozí výzvy ke zjednání nápravy od smlouvy s okamžitou účinností odstoupit).


Článek 12 Evidence tržeb

12.1 Podle zákona o evidenci tržeb je Poskytovatel povinen vystavit Uživateli účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

12.2 Poskytovatel vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.


Článek 13 Dárkové certifikáty

13.1 Dárkové certifikáty jsou ceninami vydávanými Poskytovatelem a uplatnitelnými pouze k nákupu u Poskytovatele. Kód na certifikátu slouží k technickému způsobu realizace ceniny. V případě nedokončení nákupu či odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě Poskytovatel může vygenerovat Uživateli náhradní kód. Případným vygenerováním nového kódu nedochází ke změně ceniny.

13.2 Okamžik tržby z pohledu zákona o evidenci tržeb v případě platby dárkovým certifikátem nastává k okamžiku expedice zboží Uživateli.


Článek 14 Dárky

14.1 Poskytovatel stanovuje podmínky, za kterých může Uživatel obdržet jako bonus dárek zdarma.

14.2 Poskytovatel neodpovídá za vady dárků.

14.3 Odstoupením od Smlouvy ve 14denní zákonné lhůtě se od počátku ruší též nárok na dárek zdarma. Uživatel je povinen vrátit dárek spolu se Zbožím, pokud byl součástí Nabídky.


Článek 15 Řešení sporů a rozhodné právo

15.1 Vztahy vyplývající z VP a Smluv se řídí českým právem.

15.2 Všechny spory mezi Smluvními stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou strany řešit především vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů.

15.3 Spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy. K mimosoudnímu řešení sporu ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz. Je-li Uživatel Spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy. K mimosoudnímu řešení sporu ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.

15.4 Jestliže strany nedojdou k řešení podle předchozího odstavce do třiceti dnů, mohou se kdykoliv obrátit na soud. Smluvní strany se dohodly, že k řešení budou příslušné české soudy, a to podle sídla Poskytovatele. Pokud bude vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem vztahem mezi podnikateli, potom strany sjednaly, že místně příslušným soudem je Obvodní soud pro Prahu 10 (jsou-li věcně příslušné okresní soudy), nebo Městský soud v Praze (jsou-li věcně příslušné Krajské soudy) a není-li věcně příslušný žádný z nich, potom se místně příslušný soud určí podle sídla Poskytovatele.


Článek 16 Závěrečná ustanovení

16.1 Ujednání ve Smlouvě má přednost před ujednáním ve VP, pokud by však jakékoli ujednání ve Smlouvě bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VP namísto tohoto ujednání ve Smlouvě.

16.2 Pokud Poskytovatel realizuje jakoukoli akci (zejména propagační, promoční nebo marketingovou akci), která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky akce přednost před podmínkami v těchto VP, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VP namísto tohoto ujednání z této konkrétní akce. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím prodaného Zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Poskytovatel si vyhrazuje právo akci kdykoli zrušit.

16.3 Pokud VP hovoří o škodě, myslí se tímto újma včetně jednotlivých nároků, ze kterých se tato skládá.

16.4 Smluvní strany v souladu s § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku vylučují možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, takové přijetí je vždy považováno za novou nabídku.

16.5 Do platných VP lze nahlížet v IS.

16.6 Veškerá komunikace, zejména oznámení, výzvy, upomínky, obchodní sdělení, reklamní akce a další propagační zprávy budou strany zasílat zejména elektronicky, tj. především prostřednictvím IS, pokud bude takovou funkcionalitu umožňovat, a dále prostřednictvím emailu nebo SMS nebo jiným vhodným způsobem.

16.7 Ukončením trvání Smlouvy nezanikají ta práva a povinnosti smluvních stran VP, jež musí přetrvat až do jejich uspokojení, zejména pohledávky Poskytovatele za Uživatelem a jiné závazky Uživatele, zejména sankční nároky Poskytovatele.

16.8 Pokud se některé ustanovení těchto VP nebo Smlouvy ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost Smlouvy nebo VP jako celku. Smluvní strany sjednají nové ustanovení, které nahradí stávající ustanovení a které bude co nejlépe odpovídat původnímu účelu.

16.9 Nedílnou součást VP tvoří tyto přílohy:

16.9.1 Příloha č. 1 Informace poskytované Spotřebiteli před uzavřením smlouvy prostředky komunikace na dálku nebo mimo obchodní prostory Poskytovatele a Poučení o právu Spotřebitele na odstoupení od smlouvy;

16.9.2 Příloha č. 2 Reklamační řád;

16.9.3 Příloha č. 3 Formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku nebo mimo obchodní prostory Prodejce.

16.10 Tyto VP nabývají platnosti a účinnosti dne 25.05.2018.